ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. (มท 0892.4/ว 435 ลว .11 ก.พ.48 ประกอบข้อ 1.7 ด้านการบริหารจัดการ)
  รายละเอียด :  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. (มท 0892.4/ว 435 ลว .11 ก.พ.48 ประกอบข้อ 1.7 ด้านการบริหารจัดการ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2552   :: จำนวนผู้อ่าน 1167 คน