ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
  รายละเอียด :

:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

            องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้กำหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ก่อนที่ทุกท่านจะขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อะไรบ้าง
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

1.สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพานและของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
- สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูล ข่าวสาร นั้น (ข้อมูลตามมาตรา 9)
- สิทธิในการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาถูกต้อง
2.สิทธิของประชาชนที่จะยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์จะรู้หรือเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้หรือเพื่อการพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชนหรือสังคม
- ประชาชนมีสิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่อง
- ประชาชนได้ใช้สิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารโดยเขียนคำขอให้เข้าใจได้พอสมควรว่าขอข้อมูล ข่าวสารเรื่องใด หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้ในเวลาอันสมควร
- การใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของประชาชนต้องไม่ขอบ่อยครั้งหรือขอจำนวนมากโดยไม่มีเหตุอันสมควร
- สิทธิการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารนี้ หมายถึง การขอสำเนาและสำเนาที่มีคำรับรองสำเนาถูกต้อง
3.สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
- บุคคลมีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง (มาตรา 25วรรคหนึ่ง)
- บุคคลมีสิทธิในยื่นคำขอเป็นหนังสือขอให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนที่เห็นว่าไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงได้ (มาตรา 25 วรรคสาม)
- กรณีที่เจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้ว กฎหมายกำหนดให้บุคคลตามที่กฎมายกระทรวงกำหนดใช้สิทธิในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การขอตรวจสอบและการขอให้มีการแก้ไขแทนได้ (มาตรา 25วรรคห้า)
4.สิทธิของประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองมิให้มีการนำข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่หน่วยงานของรัฐเก็บรวบรวมไว้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล
- สิทธิที่จะได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลว่าจะนำข้อมูลไปใช้ ในเรื่องใดหรือกรณีใด
- สิทธิได้รับทราบว่าการขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นกรณีที่มีกฎหมายบังคับให้ต้องให้ข้อมูลเป็นกรณีที่อาจให้ได้โดยความสมัครใจ
- กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่ไม่อยู่ในหลักข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา 25 หน่วยงานของรัฐจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
5.สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐกรณีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540- สิทธิร้องเรียนกรณีที่พบว่าหน่วยงานของรัฐไม่นำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
- สิทธิร้องเรียนกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิในการขอเข้าตรวจดูข้อมูล ข่าวสารของราชการ
- สิทธิร้องเรียนกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้ตามคำขอ
- สิทธิร้องเรียนกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ประชาชนได้ยื่นคำขอไว้ แต่ผู้ขอไม่เชื่อว่าไม่มี
6.สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ์คำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ
- สิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
- สิทธิอุทธรณ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่รับฟังคำคัดค้านมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- สิทธิอุทธรณ์กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของตน

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช    80160

โทร. 075-750093
โทรสาร. 075-750093
http://www.huatapan.go.th/index.php

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552   :: จำนวนผู้อ่าน 687 คน