ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่อง : สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
  รายละเอียด :

 

  :ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ท่านสามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้ ณ ที่ทำการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน โทร.075-750093
สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ2540
สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นที่ฐานที่รัฐธรรมนูญ ทุกฉบับของไทยได้บัญญัติรับรองไว้ เป็นสิทธิที่ประชาชนมีมาตั้งแต่กำเนิด ประกอบทั้งในโลกปัจจุบันเป็นโลกของการสื่อสาร หรือเป็นโลกองข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถรับรู้ ติดต่อถึงกันได้ตลอด
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 เป็นพะราชบัญญัติที่รับรองสิทธิของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ แต่ก็ยังมีหน่วยงานของรัฐ หลายหน่วยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนในกรรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ประชาชนไม่มีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูล ฉะนั้น เมื่อมีประชาชนมาติดต่อขอข้อมูลข่าวสารก็จะไม่จัดหาข้อมูลนั้นให้ หรือปฏิเสธคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการดังกล่าว ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ดังกล่าวได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนไว้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่จัดหาข้อมูลข่างสารให้ หรือปฏิเสธการขอข้อมูลข่าสาร ดังกล่าวดังนี้
1. สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ประชาชนจะใช้สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยต้องยื่นคำขอ แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าคำข้อนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร แต่การเขียนคำขอที่ทางราชการจัดไว้ให้ก็เพื่อ ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด และทำให้มีหลักฐานเท่านั้น ในกรณีที่ต้องกาข้อมูลนั้น ก็ควรเยนคำขอให้ได้รายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลที่ขอซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางหน่วยงานของรัฐจะจัดแบบคำขอไว้ให้ที่หน่วยงานของรัฐนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขอข้อมูล
1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ขอ
1.3 ระบุเหตุผลที่ขอข้อมูลการร้องเรียน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 กำหนดไว้ในมาตรา 13 กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดหาข้อมูลให้ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรประชาชนมีสิทธิยื่นคำร้องเรียนต่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีขั้นตอน คือ
1.ขั้นตอนการร้องเรียน
- พิจารณาว่าพฤติการณ์ หรือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐว่ามีลักษณะดังกล่าวข้างต้นหรือไม่
- ยื่นหนังร้องเรียน ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมายื่นแทน หรือส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ต่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. ข้อความที่ควรระบุในหนังสือร้องเรียน
- รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ร้องเรียน
- รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานและการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
3. ข้อแนะนำในการเขียนหนังสือร้องเรียน
- ใช้ถ้อยคำสุภาพ
- ระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐรวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
- หลีกเลี่ยงการร้องเรียนที่ใช้ถ้อยคำเสียดสี ดูหมิ่น หรือพาดพิงไปถึงบุคลอื่น
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 หน่วยงานของรัฐควนตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ ของประชาชนผู้ขอข้อมูลข่าวสารของทางทางราชการ ในการพิจาณาเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 และตามวาระแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่อง ขอความโปร่งใสในระบบราชการ
2. สิทธิของผู้ขอข้อมูลข่าวสารในการอุทธรณ์คำสั่งการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 นี้ ประชาชนสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ได้ 3 กรณี คือ
1. กรณีหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ได้ขอ
2. กรณีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่รับฟังคำคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ยินยอมแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามคำขอ
ทั้ง 3 กรณี ประชาชนมีสิทธิยื่นหนังสืออุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อพิจาณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ข้อความที่ต้องมีในหนังสืออุทธรณ์
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้อุทธรณ์
2. รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงาน การกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ขอยื่นคำอุทธรณ์ เช่น ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ และการกระทำหรือคำสั่งที่เป็นมูลเหตุให้ยื่นคำอุทธรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นกรณีไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ขอ หรือไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้ขอ หรือไม่ยอมแก้ไขหรือลบข้อมูลของผู้ขอที่ขอให้แก้ไข และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเหตุให้ผู้ขออุทธรณ์
3. เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2552   :: จำนวนผู้อ่าน 910 คน