ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : การจัดทำการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
  รายละเอียด :

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน

เรื่อง  การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน 

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘

......................................................................

                   พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ...”โดยมีเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ

                             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนานจึงประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชนโดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าใช้จ่าย  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอและสถานที่ให้บริการ  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๘

 

                                                           

 

    (นางมนต์ฤดี  ศรีวิสุทธิ์)                            

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562   :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน