ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 พ.ค. 2560
2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 พ.ค. 2560
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ม.ค. 2559
4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 ม.ค. 2559
5 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 2555/2 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
09 ก.พ. 2555
6 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
25 พ.ค. 2554
7 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจเปิดเผยได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
12 ก.ค. 2553
8 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
666
30 มิ.ย. 2552
9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. (มท 0892.4/ว 435 ลว .11 ก.พ.48 ประกอบข้อ 1.7 ด้านการบริหารจัดการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
1152
01 พ.ค. 2552
10 สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540
885
12 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
Fatal error: Call to undefined function mysql_free_work() in /home/huatapan/domains/huatapan.go.th/public_html/datacenter/work.php on line 231