คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 5การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
45
20 ก.ย. 2562
12 6.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ก.ย. 2562
13 7.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ก.ย. 2562
14 8การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ก.ย. 2562
15 9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 ก.ย. 2562
16 10.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ก.ย. 2562
17 11.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 ก.ย. 2562
18 12.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ก.ย. 2562
19 14.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ก.ย. 2562
20 15.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5