คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 16.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.ย. 2562
22 17.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัด และบริษัทมห ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ก.ย. 2562
23 18.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 ก.ย. 2562
24 19.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 ก.ย. 2562
25 20.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ก.ย. 2562
26 22.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกั ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ก.ย. 2562
27 24.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ก.ย. 2562
28 26.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวต ะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ก.ย. 2562
29 28.การแจ้งถมดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ก.ย. 2562
30 27.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5