คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 29.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ก.ย. 2562
32 31.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 ก.ย. 2562
33 32.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 ก.ย. 2562
34 33.การทดสอบถังครบวาะ ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ก.ย. 2562
35 34.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ก.ย. 2562
36 35.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
20 ก.ย. 2562
37 36.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 ก.ย. 2562
38 37.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ก.ย. 2562
39 38.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ก.ย. 2562
40 39.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5