คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 40.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1, ง และ จ ลักษณะที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.ย. 2562
42 41.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ก.ย. 2562
43 42.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 : ขั้นตอนการออกใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ก.ย. 2562
44 43.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ก.ย. 2562
45 44.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการใช้น้ำประปา และอัตราค่าบริการ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ก.ย. 2562
46 45.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 ก.ย. 2562
47 46.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 ก.ย. 2562
48 13.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5