คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 30.การชำระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
340
30 ก.ย. 2563
2 25.การแจ้งขุดดิน องค์การยริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
338
25 ก.ย. 2563
3 23.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคล และกิจการร่วมค้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
347
23 ก.ย. 2563
4 21.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
333
22 ก.ย. 2563
5 การจัดทำการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
20 ก.ย. 2563
6 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
20 ก.ย. 2563
7 1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
333
20 ก.ย. 2563
8 2การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
326
20 ก.ย. 2563
9 3.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
347
20 ก.ย. 2563
10 4.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้านอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
331
20 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5