คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 36.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 ก.ย. 2560
2 19.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ก.ย. 2559
3 30.การชำระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ก.ย. 2558
4 25.การแจ้งขุดดิน องค์การยริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
25 ก.ย. 2558
5 23.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคล และกิจการร่วมค้า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ก.ย. 2558
6 การจัดทำการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 ก.ย. 2558
7 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ก.ย. 2558
8 1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ก.ย. 2558
9 2การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ก.ย. 2558
10 3.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5